Zásady ochrany osobních údajů

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, VYMEZENÍ POJMŮ
  1. Prodávající internetového obchodu www.lyopro.cz je společnost Lyopro s.r.o., IČ: 21135118, se sídlem Smetanovo náměstí 328/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Prodávající je zároveň správcem osobních údajů.
  2.   V případě otázek se kdokoli může obrátit na prodávajícího, a to písemně na adresu Smetanovo náměstí 328/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, nebo prostřednictvím
   e-mailové adresy info @lyopro.cz
  3. V rámci své činnosti se prodávající řídí obecně závaznými předpisy, zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem či zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Prodávající zpracovává osobní údaje za účelem:
   1. plnění smlouvy, nebo
   2. mu kupující udělil souhlas, nebo
   3. toto zpracování ukládá prodávajícímu právní předpis.
  2. Za účelem plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracovává prodávající o kupujícím zejména tyto údaje: jméno a příjmení, případně firmu, datum narození, případně IČ, a adresu bydliště, případně sídla.
  3. Další osobní údaje, zejména telefonní kontakt nebo e-mailový kontakt zpracovává prodávající v souladu s č. 6 odst. 1 písm. a) GDPR se souhlasem kupujícího, který může být kdykoli odvolán. Udělením souhlasu se rozumí také to, že kupující sám údaje o telefonním čísle a e-mailu vyplní a prodávajícímu tak poskytne.
  4. Dalším důvodem pro zpracovávání osobních údajů mohou být zákonem stanovené povinnosti, zejména daňového a účetního charakteru, kdy jsou osobní údaje v takovém případě zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
  5. Osobní údaje nejsou zpracovávány za účelem marketingu.
 3. DOBBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Osobní údaje dle čl. 2 odst. 2.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů správce uchovává po dobu 5 let od uzavření smlouvy.
  2. Osobní údaje dle čl. 2 odst. 2.3. těchto Zásad ochrany osobních údajů správce uchovává po dobu 5 let od uzavření smlouvy, není-li souhlas kupujícího odvolán dříve.
  3. Osobní údaje dle čl. 2 odst. 2.4. těchto Zásad ochrany osobních údajů správce uchovává po dobu 5 let od uzavření smlouvy, nestanoví-li příslušný právní předpis delší dobu.
 4. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Neposkytne-li kupující potřebné osobní údaje dle čl. 2 odst. 2.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů, není možné smlouvu uzavřít. Tyto osobní údaje se kupující zavazuje poskytnout při vytváření objednávky na stránkách prodávajícího.
  2. Kupující je povinen prodávajícímu sdělovat pravdivé a přesné informace.
  3. Prodávající vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.
  4. Prodávající je oprávněn předat osobní údaje kupujícího třetím osobám, jedná-li se o dopravce dopravujícího zboží kupujícímu, a orgánům státní správy na základě obecně 
 5. PRÁVA KUPUJÍCÍHO
  1. Kupující je oprávněn v souvislosti s ochranou osobních údajů:
   1. požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům či informaci o obsahu zpracovávaných osobních údajů,
   2. požadovat opravu poskytnutých osobních údajů,
   3. požadovat výmaz poskytnutých osobních údajů, jedná-li se o osobní údaje dle čl. 2 odst. 2.3. těchto Zásad ochrany osobních údajů, a po uplynutí příslušné doby také v případě, že se jedná o osobní údaje dle čl. 2 odst. 2.2. a odst. 2.4. těchto Zásad ochrany osobních údajů,
   4. požadovat omezení zpracování osobních údajů,
   5. podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů,
   6. právo na přenos osobních údajů na jiného správce,
   7. právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů.
  2. Své požadavky je kupující oprávněn vůči prodávajícímu uplatnit způsobem dle čl. 1. odst. 1.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů. V případě uplatnění práv dle bodů 5.1.1. nebo 5.1.6. tohoto článku je kupující povinen učinit tak písemnou formou, tj. prostřednictvím datové schránky, e-mailem obsahujícím zaručený elektronický podpis nebo v listinné podobě dopisem obsahujícím vlastnoruční podpis kupujícího.
  3. Uplatní-li kupující právo dle tohoto článku, je prodávající povinen odpovědět kupujícímu do 30 dnů od obdržení žádosti.
  4. Prodávající je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený administrativní poplatek zahrnující náklady s tímto spojené.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi kupujícím a prodávajícím jsou příslušné české soudy.
  2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 03.04.2023.

Změna nastavení cookies