Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, VYMEZENÍ POJMŮ
  1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí právně závazný vztah mezi společností Lyopro s.r.o., IČ: 21135118, se sídlem Smetanovo náměstí 328/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen „prodávající“), a třetími fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „kupující“).
  2. Prodávající působí na trhu jako prodejce psích a kočičích pochutin (www.lyopro.cz).
  3. Podmínky těchto VOP blíže vymezují a specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
  4. Pro účely Smlouvy a VOP se rozumí:
   1. Kupujícím jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která projeví zájem uzavřít smlouvu s prodávajícím, nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva uzavřena.
   2. Spotřebitelem osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Je-li kupujícím spotřebitel, pak se Smlouva řídí vedle těchto VOP a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
   3. Podnikatelem osoba, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, a to v souladu s § 420 občanského zákoníku.
   4. Smlouvou kupní smlouva uzavřená na základě internetových stránek Prodávajícího (dále jen „Smlouva“). Prezentace zboží umístěná na stránkách prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření Smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Smlouvou a VOP, které jsou nedílnou součástí každé Smlouvy. Uzavření Smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
  5. Uzavřením Smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené Smlouvy. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů. Za okamžik uzavření Smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.
  6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v souladu s příslušnými právními předpisy za účelem jejího úspěšného splnění, případně za dalšími účely dle  Zásad ochrany osobních údajů, a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 2. DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Objednané zboží bude doručeno dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle ve lhůtě 2 až 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.
  2. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a návod na používání výrobku v českém jazyce. Při převzetí zboží od přepravní služby, resp. pošty, si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit
  3. Prodávající zajišťuje dopravu pouze na území České republiky. V případě, že si Kupující přeje zaslat zboží do zahraničí, není možné takto dopravu realizovat. Kupujícímu se nabídne možnost zaslat zboží na provozovnu Prodávajícího, která je nejblíže místu, kam Kupující zamýšlel zboží doručit (např. prodejna Prodávajícího nejbližší určitému hraničnímu přechodu). Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.
  4. V případě zvolení jakéhokoli způsobu dopravy, kdy je zboží dopravováno na adresu sdělenou kupujícím, je dopravu možné na místo určené uskutečnit pouze v případě, kdy je to fakticky s ohledem na prostorové vymezení místa doručení možné. Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít.
 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a očekávaný termín dodání. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud bude cena měněna, kupující potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn. Nepotvrdí-li kupující takovouto změnu ceny, pak Smlouva není uzavřena a prodávající není povinen zboží dodat.
  2. Základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky včetně nákladů na dopravu dle Smlouvy na účet prodávajícího.
  3. V případě, že si kupující zvolí jako způsob dopravy osobní odběr na kamenné prodejně a zaplatí kupní cenu předem obdrží kupující unikání kód (PIN), kterým je povinen se při výdeji zboží prokázat.
  4. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH, resp. dalších poplatků, které je kupující povinen za zboží zaplatit. Kupující se má možnost před provedením objednávky seznámit se skutečností po jakou dobu zůstává cena v platnosti, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@lyopro.cz, případně telefonicky na tel. 774 989 479.
  5. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.
  6. Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na stránkách prodávajícího platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně je nabídka omezená určenou dobu. Cena je platná v době objednání.
  7. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu e-mailem zaslaným na adresu info@lyopro.cz.
  8. V případě, že provozovatel platební brány, přes kterou se platba uskutečňuje, sdělí prodávajícímu, že má podezření, že došlo ke zneužití platební karty, která byla použita k platbě, platba online platební kartou nebude umožněna. Platba bude možná pouze v hotovosti nebo na dobírku.
 4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Spotřebitel má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo
   1. poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
   2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
   3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
  2. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. j) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží.
  3. V případě odstoupení od smlouvy má spotřebitel povinnost:
   1. Nejpozději 14. den musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
   2. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro urychlení reklamace. Nevyužije-li vzorového formuláře, pak je povinen v projevu vůle o odstoupení od smlouvy uvést veškeré vzorovým formulářem vyžadované informace.
   3. Spotřebitel spolu s projevem vůle taktéž vrátí dodané zboží, a to na adresu Vratimovská 624, Ostrava Kunčičky, 718 00. Spotřebitel je povinen zboží vrátit v obalu, který předejde poškození zboží při vrácení, ideálně v obalu původním. Zásilku doporučujeme pojistit.
   4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Nevrátí-li kupující poskytnutý dárek ve lhůtě stanovené prodávajícím, má prodávající právo nadále vymáhat částku odpovídající hodnotě nevráceného výrobku.
   5. Je-li ke zboží prodáváno další zboží za velmi zvýhodněnou akční cenu (např. 1 Kč), má se za to, že kupní smlouva, jejímž předmětem je toto zvýhodněné akční zboží, se uzavírá s rozvazovací podmínkou, a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo zboží, ke kterému bylo zboží za zvýhodněnou akční cenou prodáno, pozbývá kupní smlouva ohledně zvýhodněného akčního zboží účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu i zboží za zvýhodněnou akční cenu a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu tohoto zvýhodněného akčního zboží. Nevrátí-li kupující zboží za velmi zvýhodněnou cenu ve lhůtě stanovené prodávajícím, má prodávající právo nadále vymáhat částku odpovídající hodnotě nevráceného výrobku.
  4. V případě splnění všech podmínek pro odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit finanční prostředky do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
  5. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
  6. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je plnění dle § 1837 občanského zákoníku, tedy jedná-li se o smlouvy:
   1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
   2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   4. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
   5. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
   6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
   7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
   8. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
   9. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen,
   10. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4“.
  7. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit, jestliže se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).
  8. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné informace podané operátorem zákaznického centra.
 5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.
  2. Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
  3. V případě, že Kupující použije zboží k profesionálním či průmyslovým účelům a v příčinné souvislosti s takovým použitím se na zboží vyskytne vada, jedná se o vadu, kterou kupující sám způsobil a práva z vadného plnění tak kupujícímu nenáleží.
  4. V případě, že kupující – podnikatel neoznámí vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči po přechodu nebezpečí škody na věci zjistit, pozbývá právo na odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Kupující není oprávněn postoupit práva z odpovědnosti za vady a práva ze záruky (byla-li záruka poskytnuta) třetí osobě.
  6. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  7. Kupující – spotřebitel á při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění právo na bezplatnou opravu zboží nebo právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti. Kupující – spotřebitel smí uplatnit pouze takový způsob odstranění vady, který není nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
  8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit, pokud prodávající vadu neodstranil nebo ji odstranit odmítl, nebo se vada projevila opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolnosti zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných nákladů. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že je vada nevýznamná.
  9. Vyskytne-li se u zboží prodaného kupujícímu – podnikateli vada, má se za to, že kupní smlouva byla porušena nepodstatným způsobem a při uplatnění práva z vadného plnění se postupuje podle § 2107 občanského zákoníku.
  10. V případě, že reklamaci uplatnil kupující – spotřebitel, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena a spotřebitel o tom bude informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající vydá spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
  11. V případě, že jsou práva z vadného plnění uplatněna kupujícím – podnikatelem, není prodávající povinen vyřídit reklamaci ve 30 dnech.
  12. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit na adrese Vratimovská 624, Ostrava Kunčičky, 718 00. Dotazy na průběh reklamace lze podávat na info@lyopro.cz, případně telefonicky na tel. 774 989 479.
  13. Kupující – spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.
  14. Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 3 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet Kupujícího; výtěžek Kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem. V případě, že zboží nebude možné prodat, je Prodávající oprávněn zboží zlikvidovat. V takové případě nemá Kupující nárok na jakoukoli náhradu za zlikvidované zboží
 6. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
  1. Informace týkající se ochrany osobních dat se nacházejí v Zásadách ochrany osobních údajů.
 7. ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  3. Je-li kupujícím podnikatel, pak veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny u Okresního soudu v Ostravě (ČR), případně u Krajského soudu v Ostravě (ČR).
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Uzavřená Smlouva, jakož i veškerá právní jednání předcházející uzavření Smlouvy se řídí českým právním řádem.
  2. Tyto VOP jsou platné a účinné od 03.04.2023.